Aircraft Status Monitor
Flugzeug Chklist
Version
Status Grund Rules Bekannte Probleme
 
OE-KAS V1.9 GND Prop IFR  Prop Overhaul bis ca. Mitte Februar 2019 
OE-DGE V1.9 OPR A/P IFR   A/P U/S 
 ACHTUNG: Tankerdung nur am Auftritt Co-Pilot !
 Falls Eng. Display "einfriert" kurz Sicherung "INST.1" reset!
D-EUTC V1.5 OPR   IFR  
OE-DCL V2.0 OPR   IFR   
OE-KBS V1.6 OPR   IFR    
OE-AXT N/A GND ENG VFR

  Cylinder Glazing - noch bis Mitte Jänner 19 !

OE-CUB N/A OPR   VFR  


3fly.at Messageboard